Цвеќенцето прво, чисто и бело, го видоа сите во град и во село.

Препознај го и ти на ритчето снежно, поздрави го топло, погали го нежно.