Почитувани родители,

За безбедно започнување со работа во услови на пандемија на COVID – 19 изготвивме протоколи за работа врз основа на Оперативниот план за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по укинување на вонредната состојба донесен од страна на Влада на Р.С. Македонија.

Пред повторно да го вклучите своето дете во воспитно – образовниот процес ќе треба да пополните изјава,  да обезбедите потврди од работодавачот дека работните задачи задолжително мора да ги извршувате на работното место, без можност за работа од дома како и лекарска потврда од матичниот лекар за здравствената состојба на вашето дете.

Заради поголема безбедност и заштита на вашите деца Ви препорачуваме внимателно да ги прочитате донесените протоколи кои може да ги најдете во прилог.

Со почит,

ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово


Протоколи

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за COVID 19

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за воспитно – згрижувачки кадар

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за главни и чајни кујни

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за дистрибуција на храна од главни кујни

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за лица одговорни за мерење на температура

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за родители

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Протокол за технички персонал


Изјава

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е adobe-pdf-icon.png

Изјава на родител