– сензомоторни игри
– хетерогена македонска „А“ група

Есента ни дари дарови разни
за неа учиме песни, игри, сказни.
По патеките на есента одиме
чувства разни поттикнуваме и сите се забавуваме.