Цртежот е еден вид огледало на детскиот развој, одраз на неговото доживување и сфаќање. Во нашиот објект, по повод детска недела, организиравме цртање надвор во природата, на еден несекојдневен начин, што предизвика возбуда и радост кај дечињата. Кај децата се разви нивната фантазија, добивме прекрасни цртежи, поттикнавме среќа и задоволство, и со тоа успешно ја завршивме детската недела.