“Водата е наше богатство, но и наша одговорност и затоа треба да ја чуваме!”