Вода пијам, со вода се мијам и дека ја штедам не кријам!