Штом пролетта дојде во месецот Март, засади цвет! Со љубов храни го, со вода полевај го. Сончко нека го грее, дождец нека лее.