Здрава храна е секогаш најдобра за сите,

затоа зеленчуци во градина садам.

Потоа здрави и вкусни плодови јадам.

Во нашата градина пролет цветна влезе,

па украси шарени започна да везе.