Во убав пролетен ден децата од објект ,,Кокиче’ и ,,Детелинка”, го посетија расадникот при ЈП ,,Чистота и зеленило” и блискиот рекреативен парк. Основна цел за посетата беше да се потикне кај децата грижа и љубов кон природата и да се стекнат со општествена одговорност.