Низ игра и забава на необичен начин децата ги збогатија своите сензомоторни искуства и воедно научија за животните од северен пол и средината во која живеат.