Горе на север, на снежниот лед,

поларните животни играат балет.