Сонцето грее, тревичката се смее.

Се расцвета цвеќе, пролет е веќе.