Да си ја чуваме и негуваме, затоа што една татковина имаме.