Посета од страна на литературна секција од О.У. „11 Октомври“.