Преку литературните дела, сликовниците, децата ги поттикнуваме да ги препознаат и развиваат емоциите на ликовите и нивните карактеристики.