„Летај, летај Бубамаро, гостин да ми пратиш, летај, летај побрзо, назад да се вратиш”.
Креативна игра во која дечињата учествуваа покажувајќи истрајност, интерес и задоволство од постигнатото. Во исто време ја слушаа песничката Летај, летај Бубамаро.