Кокичето е силно цвеќе како сите нас, затоа го поздравивме и добредојде му посакуваме.