Интерен оглас бр.01/2023 за пополнување на работни места на еден давател на услуги и едно помошно – техничко лице со унапредување во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово