Голема благодарност до ХЗГ Садакаја Липково, бидејќи за децата од објектот ,,Кокиче” донираа едукативен и дидактички мареријал, како и играчки за сите возрасни групи на деца од 0-6 год.

На детската радост и немаше крај. На прием на донацијата организиравме приредба со децата во дворот на градинката.