Во објект „Бубамара“ во воспитните групи во кои воспитно згрижувачката работа се одвива на албански наставен јазик, на 22 Ноември и оваа година со соодветни активности беше одбележан Денот на албанската азбука.