Боите, формите и звуците на македонската традиција која треба да ја негуваме, чуваме и од колено на колено да ја пренесуваме.