Програмата за рано учење и развој се спроведува на три наставни јазици: