Јавна општинска установа – Детска градинка „Ангел Шајче“
  • ЕМБ: 4028767
  • ЕДБ: 4017979100269
  • Адреса: ул. „Моша Пијаде“ бр. 117, 1300 Куманово
  • Тел: 031 415 810
  • E-mail:
Офицер за заштита на лични податоци
  • Бранислава Манасова, тел. 075/235-785