Стручен совет

Стручниот совет го сочинуваат директорот, стручните работници, стручните соработници и лица со посебни овластувања. Со стручниот совет раководи директорот на детската градинка. Стручниот совет ги врши следниве работи:

 • утврдува стручни основи за остварување на програмата за работа
 • дава мислење и предлози до директорот во поглед на организација и услови за работа
 • разгледува програми и планови за работа и превзема мерки за нивно извршување
 • разгледува извештаи за извршен стручен надзор над реализирањето на програмите и предлага соодветни мерки
 • го разгледува планот за стручно усовршување на кадарот во дестката градинка од редот на вработените кои вршат стручни работи

Совет на воспитувачи

Советот на воспитувачи го сочинуваат воспитувачите на детската градинка. Со советот на воспитувачи раководи и го свикува директорот на детската градинка. Советот на воспитувачи ги врши следниве работи:

 • го усогласува работењето на воспитувачите во детската градинка
 • разгледува содржини за работа согласно програмите
 • ја реализира програмата за стручно усовршување
 • учествува во подготовки и реализација на програми за работа и друг форми за работа со деца
 • соработува со Советот на родители и Совет на негуватели

Совет на негуватели

Советот на негуватели го сочинуваат негувателите на детската градинка. Со советот на негуватели раководи директорот на детската градинка. Советот на негуватели ги врши следниве работи:

 • го усогласува работењето на негувателите во детската градинка
 • ја реализира програмата за стручното усовршување на негувателите во детската градинка
 • разгледува содржини за работа согласно програмите
 • соработува со Советот на воспитувачи и Советот на родители