Советот на родители го сочинуваат претставници на родители чии деца престојуваат во детската градинка. Советот на родители брои седум члена и тоа по еден член од секој објект, а два члена од објектот со најголем број на деца.