Славејче

Објектот „Славејче“ со површина од 736 m2 и дворна површина од 1723 m2 е лоциран на ул. „Страшко Симонов“ бр.4, претставува функционално решение и ги има сите услови на една современа предучилишна установа.

Во објектот децата се распоредени во 2 јаслени и 4 градински групи (на македонски и албански јазик). Објектот има четири влеза од кои еден за оддел јасли, вториот за оддел градинка, третиот за влез од дворот во градинката и четвртиот е економски влез.

Објектот ги опфаќа следниве простории кои целосно се искористени: групни простории за игра, активности и дневен одмор, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила, прирачна кујна, подрумска просторија, котлара со резервоар за ЕЛ гориво од 15 тона која се наоѓа во дворот на градинката.

Занимални


Lulet

Детелинки

Јаготки

ПеперуткиПрограми


Згрижување на деца во Јасли (0-2 години)

Згрижување на деца во Градинка (2-6 години)Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „Страшко Симонов“ бр. 4, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800