Синоличка

Објектот „Синоличка“ со вкупна површина од 948 m2 и дворна површина од 3316 m2 е лоциран на ул. „Братство Единство“ бр. 16А.

Во објектот децата се распоредени во 2 јаслени групи, 4 градински и 1 комбинирана група која работи во втора смена од 12:00 – 22:00 часот, на македонски јазик. Објектот има три влеза од кои едениот е за оддел јасли и втора смена, вториот влез е за оддел градинка и третиот е економски влез.

Од површината на објектот оптимално се искористени следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила, прирачна кујна, перална, библиотека, котлара со резервоар за ЕЛ гориво од 8 тона сместен во дворот на градинката и резервоар за затоплување со природен гас.

Занимални


Бубамарки

Ѕвончиња

Ластовички

Пеперутки

Пчелички

Славејчиња

ШтурчињаПрограми


Згрижување на деца во Јасли (0-2 години)

Згрижување на деца во Градинка (2-6 години)Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „Братство Единство“ бр. 16А, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800