Пчелка

Објектот „Пчелка“ со вкупна површина од 1838 m2 и дворна површина од 3882 m2 е лоциран на ул. „Бранко Богдански Гуцман“ бр. 10 и во него децата се распоредени во 2 јаслени групи, 7 градински и 2 групи – целодневен престој за деца од училишна возраст (5, 8 – 10 год.) на македонски јазик.

Објектот има пет влеза од кои еден за оддел јасли, два за групи од оддел градинка, еден влез за училишни деца и еден економски влез.

Оптимално се искористени следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, сала за повеќе намени со етно галерија, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила, централна кујна со магацин, централна перална, котлара со резервоар за ЕЛ гориво од 18-20 тона која се наоѓа во дворот на градинката.

Занимални


Весели букварчиња

Виножито

Врапчиња

Ѕвездички

Ѕвончиња

Пеперутки

Пчелки

Сонциња

Срнички

Умни ученичиња

ЦветчињаПрограми

Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „Бранко Богдански Гуцман“ бр. 10, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800