Кокиче

Со површина од 814 m2 и дворна површина од 1246 m2 е лоциран во центарот на градот на ул. „Среќко Пужаљка“ бр. 2 и претставува добро архитектонско решение кое обезбедува услови за удобен престој на децата од 2 – 6 годишна возраст. Во објектот функционираат 4 воспитни групи – оддел градинка и 3 групи – целодневен престој за деца од училишна возраст (5, 8 – 10 год.) на македонски јазик.

Објектот има два влеза, еден заеднички за сите групи и вториот е економски влез.

Од површината на објектот оптимално се искористени следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачкиот кадар, сала за повеќе намени, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила, тераси за престој на децата, прирачна кујна, подрумска просторија, просторија за столар, котлара со резервоар за ЕЛ гориво од 5 тона и за затоплување со природен гас.

Занимални


Бубамарки

Детелинки

Пеперутки

Пчелички

Цветчиња

Штрумфови

ШтурчињаПрограми

Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „Среќко Пужаљка“ бр. 2, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800