Детелинка

Објектот „Детелинка“ со нето корисна површина од 347,47 m2 е лоциран на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 1 и во него децата се распоредени во 1 јаслена и 2 градински групи.

Објектот има еден влез и располага со следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, ВЦ простории и купатила, сала за повеќе намени, прирачна кујна и перална.

Занимални


No posts found.Програми

Одговорен воспитувач


No posts found.Воспитно-згрижувачки тим


No posts found.Контакт


Адреса: ул. „Кирил и Методиј“ бр. 1, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800