Центар за РДР – Бамби

Центарот за Ран детски развој „Бамби“ со корисна површина од 93 m2 е лоциран во простории на ООУ „11-Октомври“ – Куманово.

Децата на возраст од 3 – 6 години се распоредени во една хетерогена група која работи во две смени (од 9:30 – 12:30 и од 13:00 – 16:00 часот).

Објектот има еден влез и располага со следниве простории: групни простории за игра, активности и дневен одмор, гардероби, ВЦ простории и купатила.

Занимални


Хетерогена група 2-6 годиниПрограми


Згрижување на деца во Центар за ран детски развој (3-6 години)Одговорен воспитувач
Воспитно-згрижувачки тим
Контакт


Адреса: ул. „Тодор Велков“, 1300 Куманово

Тел: 031 413 800