Социо-емоционален развој (2-3)

Социо-емоционален развој (2-3)

Социјален развој Да се поттикнува детето да се запознае со својот воспитувач и негувател, со занималната, центрите за учење, играчките и...

Posted
Пристап кон учење (2-3)

Пристап кон учење (2-3)

Љубопитност и иницијативност Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта; да се поддржува индивидуалниот пристап кон откривање и...

Posted