Градот низ детските очи

Кај децата развива чувство на припадност кон својот град, љубов, почитување и грижлив однос кон културно – историски и традиционални...

Posted
Социо-емоционален развој (5-6)

Социо-емоционален развој (5-6)

Социјален развој Да се запознае детето со воспитувачот, просторијата со опрема, средствата, играчките и материјалите во просторијата за учење и...

Posted
Социо-емоционален развој (4-5)

Социо-емоционален развој (4-5)

Социјален развој Да се оспособува детето за воочување и почитување на сличностите и разликите кај себе и другите деца; да се поддржува да ги...

Posted
Социо-емоционален развој (3-4)

Социо-емоционален развој (3-4)

Социјален развој Да се запознае со името на градинката; да се запознае со правилата за однесување во групата и да се навикнува целосно да ги...

Posted
Пристап кон учењето (5-6)

Пристап кон учењето (5-6)

Љубопитност и иницијативност Да се оспособува детето за користење на различни форми и извори на информации; да развива иницијативност и да се...

Posted
Пристап кон учењето (4-5)

Пристап кон учењето (4-5)

Љубопитност и иницијативност Да се охрабрува детето да поставува прашања и да се негува упорноста и истрајноста во добивањето одговор; да се...

Posted
Пристап кон учењето (3-4)

Пристап кон учењето (3-4)

Љубопитност и иницијативност Да се поддржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани во опкружувањето; да се поддржува во...

Posted